obrazek tła strony o pit

Dla kogo zwolnienia z kasy fiskalnej - PIT 2014

zdjęcie kasy fiskalnej

Kasa fiskalna - zwolnienia przedmiotowe oraz podmiotowe

Ustawodawca wprowadził dwie alternatywne formy zwolnienia od obowiązku rejestrowania obrotów na kasie fiskalnej: pierwsza wiąże się z branżą, w której działa podatnik, druga – z wysokością osiąganych przez niego obrotów.


Warto przypomnieć naszym Czytelnikom, iż przymus rejestracji czynności handlowych został w Polsce wprowadzony w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. To wówczas ustawodawca nałożył na niektórych uczestników obrotu gospodarczego konieczność ewidencji podatku należnego (ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym została uchwalona 8 stycznia 1993 r. - tak więc niedawno obchodziliśmy jej dwudziestolecie). Początkowo do nabycia kas fiskalnych zostali zobligowani jedynie sprzedawcy detaliczni oraz przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej. Z czasem jednak obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zaczął obejmować coraz większą grupę podatników, zaś kolejne ekipy rządzące – pod hasłem uszczelniania systemu podatkowego – systematycznie ograniczały zakres dopuszczalnych zwolnień.

Niemniej spora grupa podatników mogła - i nadal może - korzystać ze zwolnienia podmiotowego, związanego z określonym limitem obrotów lub też ze zwolnienia przedmiotowego, które obejmuje niektóre rodzaje działalności gospodarczej.

Zwolnienie podmiotowe

  Do 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorca nie musiał instalować kasy, o ile w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, jego obroty na rzecz osób fizycznych przedstawiały się następująco:
 • w pierwszym roku prowadzenia działalności nie przekroczyły 20 tys. złotych,
 • w kolejnych latach były niższe niż 40 tys. złotych.

Tak więc, jeżeli podatnik nie przekroczył w pierwszym roku odgórnie narzuconego limitu, mógł kontynuować zwolnienie w następnym roku podatkowym. Kwota limitu ulegała wówczas podwojeniu i wynosiła 40 000 zł. Jeśli również i ten limit nie został przekroczony – zwolnienie automatycznie „przechodziło” na kolejne lata.

Niestety, obecnie limit obrotów uległ obniżeniu i wynosi jedynie 20 tys. zł – niezależnie od tego, czy przedsiębiorca rozpoczyna czy kontynuuje działalność. Oznacza to, że zakup kasy fiskalnej i ewidencjonowanie przy jej użyciu sprzedaży stało się przymusowe dla wszystkich przedsiębiorców, których miesięczne obroty wynoszą około 1 667 zł.

Jak więc widać, zwolnienie podmiotowe ma charakter czasowy - aby je stracić, wystarczy przekroczyć limit, o którym mówi rozporządzenie Ministra Finansów. Przy czym przedsiębiorca, który raz utraci prawo do zwolnienia podmiotowego, nie może się starać o jego przywrócenie. Jeśli więc po jednorazowym wzroście sprzedaży obroty ponownie staną się niższe od dopuszczalnego limitu, przedsiębiorca i tak musi zainstalować kasę.

Zwolnienia przedmiotowe

Można również wskazać dość liczną grupę podatników, których obejmują zwolnienia podmiotowe, związane ze specyfiką prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Mówiąc innymi słowy, wykonywanie niektórych czynności oraz sprzedaż niektórych towarów i usług zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku zainstalowania kasy. O tym, jaki rodzaj działalności gospodarczej może w danym roku podatkowym korzystać z takiego zwolnienia, decyduje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

  Warto w tym miejscu dodać, iż podejmując taką decyzję, minister powinien uwzględnić interes publiczny, a także wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 • Możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 • Konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.
 • Konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku.
 • Konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

  Pełną listę czynności, usług i towarów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania obrotów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów. Załącznik wymienia wszystkie czynności, które są aktualnie objęte zwolnieniem przedmiotowym. Są to m.in.:
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
 • Usługi notariuszy (w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P).
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych.
 • Usługi telekomunikacyjne.
 • Usługi pocztowe i kurierskie (z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie).
 • Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe.
 • Usługi w zakresie edukacji — z wyłączeniem: usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), a także usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).
 • Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (dorożki oraz riksze).
 • Przy każdej czynności objętej zwolnieniem, ustawodawca podał symbol PKWiU, który umożliwia jej szybką identyfikację.