obrazek tła strony o pit

Osiągam zarobki z różnych źródeł, czy każde najdrobniejsze zlecenie muszę wykazywać w rocznym PIT?

odsetki zdjecie

Czy osiągając zarobki z różnych źródeł podatnik powinien wykazywać w rocznym PIT każde, najdrobniejsze zlecenie?

Podatnik powinien rozliczyć się w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT z Urzędem Skarbowym ze wszystkich źródeł dochodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niemniej niewielkie zarobki uzyskiwane w danym roku podatkowym z tytułu umowy zlecenia mogą nie być ujmowane w PIT, całkowicie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.


Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powinni rozliczyć się po zakończeniu roku podatkowego z polskim Urzędem Skarbowym. Składając roczny PIT podatnik powinien w nim ująć przychody opodatkowane podatkiem dochodowym, niezależnie od tego, czy pochodzą one z jednego czy z kilku źródeł. Czy jednak zarobki z różnych źródeł muszą być wszystkie uwzględnione w PIT podatnika? Czy niskie kwoty dochodu wynikającego ze zleceń podatnika wykonanych w poprzednim roku podatkowym również będą podlegały opodatkowaniu, a tym samym wykazaniu w rocznej deklaracji podatkowej PIT?

Opodatkowanie zleceń

Pracownicy uzyskujący w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika, powinni rozliczyć się ze swoich dochodów na druku PIT-37. Ich roczny PIT może uwzględniać między innymi dochody pozyskane z różnych źródeł, w ramach zawieranych w ciągu roku podatkowego umów zlecenie. Umowa tego typu jest umową cywilnoprawną, pozwalającą na nawiązanie stosunku pracy regulowanego przez Kodeks cywilny.

Art. 734 Kodeksu cywilnego określa, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia jest umową wiążącą przyjmującego zlecenie, czyli zleceniobiorcy ze zleceniodawcą.

Realizując postanowienia umowy zlecenia, zleceniobiorca wykonuje na rzecz zlecającego zlecenie, zaś zlecający zobowiązuje się w zamian do wypłaty ustalonego z góry wynagrodzenia. Jest ono przychodem dla zleceniobiorcy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, 18 i 32%.

Jak rozliczyć przychód z umowy zlecenia?

Każdy przychód opodatkowany podatkiem PIT generalnie podlega wykazaniu w rocznym PIT podatnika. Umowa zlecenia powoduje, że zleceniobiorca osiąga przychód, który na mocy ustawy o PIT klasyfikowany jest do źródła przychodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście.

    Uzyskane kwoty wynagrodzenia z umowy zlecenia będą przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o ile zostały uzyskane od:
  • Osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą,
  • Osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej,
  • Jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
  • Właściciela nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, jeśli podatnik wykonuje te usługi tylko dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Na ogół zleceniobiorca rozlicza się z dochodów pochodzących z umów zlecenie, z różnych źródeł, według dwustopniowej skali podatkowej. Tym samym zleceniodawca - pracodawca - staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązany jest on do pobierania od wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia zaliczek na podatek dochodowy i odprowadzania ich regularnie do Urzędu Skarbowego. Jeśli tak się dzieje, podatnik - zleceniobiorca - na początku kolejnego roku podatkowego, następującego po roku uzyskania dochodów ze stosunku cywilnoprawnego, powinien otrzymać informację PIT-11, która jest podstawą wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT-37. Zeznanie podatkowe zleceniobiorców powinno trafić do właściwego względem ich miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Dochody uzyskane w ramach umowy zlecenia rozlicza się w związku z momentem uzyskania przychodu, czyli w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła wypłata należności z tytułu wykonanej czynności przez zleceniobiorcę.

Jeśli dochód uzyskany przez podatnika pracującego ramach umowy zlecenie nie przekroczył kwoty wolnej od podatku - 3091 zł, wskazanej na dany rok, to podatnik otrzyma zwrot sumy pobranych przez zleceniodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Niejednokrotnie zleceniobiorcy uzyskujący dochody z różnych źródeł, będą zobowiązani do tego, aby roczny PIT wypełnić z wykorzystaniem formularza PIT-36. Jest on przeznaczony dla rozliczania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ale pozyskiwanych bez pośrednictwa płatnika. Jeśli więc podatnik znajduje się w takiej sytuacji i był zobowiązany w ciągu roku podatkowego do obliczania i odprowadzania z tytułu umów zlecenie zaliczek na podatek PIT samodzielnie, wówczas rozliczy dochody zleceniobiorcy na formularzu PIT-36. Podobnie będzie w przypadku pozyskiwania przez niego dochodów bez pośrednictwa płatnika, np. z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym samym czasie co dochodów z umowy zlecenie.

Nie wszystkie dochody w PIT

Jeśli podatnik w roku podatkowym zawierał niewielkie umowy zlecenie, z niskim wynagrodzeniem, niekoniecznie musi je wykazywać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Jak wynika z obowiązującego prawa, w przypadku umów zlecenie, których kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł na każdą umowę, nie ma obowiązku składania przez zleceniobiorcę rozliczenia PIT. Dzieje się tak dlatego, że takie umowy opodatkowane są zryczałtowanym, 18-procentowym podatkiem pobieranym przez płatnika. Roczny PIT nie jest tu potrzebny.


TAGI wpisu: zarobki z różnych źródeł w PIT, jak rozliczyć w PIT zarobki z różnych źródeł, roczny PIT zleceniobiorcy, roczny PIT przy umowie zlecenie, roczny PIT przy różnych źródłach przychodu podatnika